§ 1 .

1. Studenckie Koło Naukowe Badań nad Pseudonauką „Principiis Obsta”, zwane dalej „Kołem”, jest Uczelnianą Organizacją Studencka UW, działającą na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu UW oraz niniejszego Regulaminu.

2. Siedzibą Koła jest Wydział Psychologii UW.

§ 2.

Celem Koła jest:
a) Wspieranie rozwoju naukowego studentów pod kątem rozumienia zjawiska pseudonauki, jego przejawów i szkodliwości, szczególnie w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia psychicznego i fizycznego jednostki,
b) Działalność naukowa i popularyzatorska związana z demaskowaniem i przeciwdziałaniem pseudonauce, ze szczególnym uwzględnieniem nauk społecznych i medycznych,
c) Popularyzacja dorobku naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Psychologii UW,

§ 3.

Koło realizuje swoje cele poprzez:
a) Angażowanie studentów w badania naukowe nad pseudonauką jako fenomenem psychologicznym i faktem społecznym,
b) Działalność prewencyjno-popularyzatorska realizowaną przez studentów, skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej – związana z wyjaśnianiem istoty pseudonauki i przeciwdziałaniu szerzenia się tego zjawiska.
c) Organizację konferencji naukowych (szczególnie studenckich i studencko-doktoranckich), wykładów otwartych, paneli eksperckich i sympozjów.
d) Edukację studentów UW i wszelkich osób zainteresowanych w zakresie naukowych metod weryfikowania prawdziwości informacji, w tym: metod testowania hipotez, metod logiki formalnej, korzystania z naukowych baz danych i systemów wyszukiwawczych oraz innych narzędzi wchodzących w skład warsztatu rzetelnego, samokrytycznego i wnikliwego naukowca.

§ 4.

Członkiem Koła może być każdy student Uniwersytetu Warszawskiego. O członkostwo w Kole może ubiegać się również doktorant UW, w szczególności jeśli prowadzi badania naukowe związane z naukami humanistycznymi, społecznymi lub prawnymi albo badania interdyscyplinarne.

§ 5.

1. Nabycie członkostwa w Kole następuje wskutek uchwały Zarządu Koła w przedmiocie zatwierdzenia pisemnej deklaracji członkowskiej studenta lub doktoranta.

2. Utrata członkostwa następuje: na skutek uchwały Zarządu Koła; na skutek oświadczenia woli wystąpienia z Koła (podanego do wiadomości Zarządu); z powodu zgonu członka; z powodu skreślenia z listy studentów UW.

3. O swojej decyzji w przedmiocie wykluczenia z Koła, Zarząd informuje członka niezwłocznie pocztą elektroniczną. Członkowi służy od niej odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od jej dostarczenia. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

§ 6.

Członek Koła ma prawo do:
a) Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła,
b) Udziału w pracach Koła, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i innych stwarzanych przez Koło możliwości na równi z pozostałymi członkami,
c) Używania odznak i znaków Koła, a także jego reprezentowania na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze nie kolidującym z celami i filozofią działania Koła,
d) Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła.
e) Wnioskowania do Zarządu o wydanie referencji w przypadku ubiegania się o zatrudnienie lub przyjęcie na staż, praktyki lub wolontariat w organizacji, instytucji albo przedsiębiorstwie, którego działalność związana jest z tematyką lub profilem działalności Koła.

§ 7.

Do obowiązków członków należy:
a) aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Koła,
b) stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Kola,
c) regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz Koła.

§ 8.

Do władz Organizacji należy:
a) Walne Zgromadzenie Członków (zwane dalej WZC),
b) Zarząd Koła (zwany dalej Zarządem).

§ 9.

Do kompetencji WZC należy:
a) uchwalanie i zmiany Regulaminu Koła,
b) wybór Prezesa, a na jego wniosek innych członków Zarządu,
c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
d) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Koła,
e) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Koła.

§ 10.

1. WZC zwoływane jest przez Prezesa Zarządu co najmniej raz w roku w celu rozpatrzenia sprawozdania z działalności Zarządu oraz każdorazowo na żądanie co najmniej połowy członków Koła.

2. W WZC uczestniczą wszyscy członkowie Koła.

§ 11.

WZC podejmuje decyzje większością bezwzględną głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.

§ 12.

1. Zarząd Organizacji składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz innych członków, jeżeli WZC tak postanowi.

2. Zarząd ma prawo obradować, podejmować uchwały i komunikować się z członkami za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.

§ 13.

Kadencja Zarządu trwa jeden rok.

§ 14.

Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji WZC. Jeśli posiedzenia Zarządu nie odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, każdy członek Koła może wziąć w nim udział z głosem doradczym. O zaplanowanych terminach posiedzeń Zarządu członkowie Koła informowani są na każde żądanie przez Sekretarza.

§ 15.

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Koło na zewnątrz.

2. Prezes Zarządu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku składa Rektorowi coroczne sprawozdanie z działalności Koła za rok poprzedni.

3. Prezes Koła zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany w Regulaminie Koła, zmiany we władzach Koła, i aktualny wykaz członków Koła.

Podziel się wiedzą z innymi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •